Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Podatek od przerzuconych dochodów – najważniejsze informacje

PrintMailRate-it

​Katarzyna Niedabylska

29 listopada 2023


W styczniu 2022 r. na mocy Polskiego Ładu został w Polsce wprowadzony podatek od przerzuconych dochodów. Pierwsze deklaracje na podatek i jego wpłatę należało dokonać za 2022 r. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy zostały zmienione. 
 

Na czym polega podatek od przerzuconych dochodów

 
Zobowiązani do zapłaty podatku od przerzuconych dochodów są podatnicy polskiego podatku CIT, którzy:
 
 • mają siedzibę lub zarząd w Polsce,
 • prowadzą działalność poprzez położony w Polsce zagraniczny zakład.  
 
Podatek należny jest od określonych wydatków poniesionych na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych i dotyczy wydatków na:
 
 • usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze, 
 • licencje, prawa autorskie, 
 • wartości know-how,
 • prawa określone w ustawie Prawo własności przemysłowej,
 • opłaty za przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika,
 • finansowanie dłużne,
 • opłaty i wynagrodzenia za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk.
 

Czym są przerzucone dochody

 
Za przerzucone dochody uznaje się wyłącznie wydatki, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki:
 
 • wydatki poniesione zostały na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych, 
 • wydatki te podatnik zaliczył w danym roku podatkowym do kosztów podatkowych,
 • wydatki poniesione w roku podatkowym na rzecz podmiotów powiązanych zostały zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów podatnika i przekroczyły 3% ogólnej sumy kosztów podatkowych za ten rok,
 • dochód (przychód) podmiotu powiązanego, powstały z tytułu uzyskania jednego z w/w wydatków, podlega opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego niższej niż 14,25% lub zwolnieniu, lub wyłączeniu z opodatkowania tym podatkiem,
 • podmiot powiązany uzyskuje od podatnika lub innych powiązanych z nim polskich podatników CIT wydatki, które stanowią co najmniej 50% ogółu jego przychodów,
 • podmiot powiązany przekazuje, w jakiejkolwiek formie, co najmniej 10% uzyskanych w/w wydatków na rzecz innego podmiotu:
 • zaliczając te wydatki do kosztów rozliczanych dla celów podatku dochodowego lub odliczając te wydatki lub przychody od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku w jakiejkolwiek formie, albo
 • jeżeli przychody te składają się na zysk przeznaczony do wypłaty, bez względu na termin, w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.
 
Wszystkie te warunki automatycznie uznaje się za spełnione, jeżeli w/w wydatki zaliczone do kosztów podatkowych zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego z podatnikiem mającego siedzibę, zarząd lub miejsce zarejestrowania albo położenia na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, lub w jurysdykcji niechętnej współpracy do celów podatkowych albo mającego siedzibę, zarząd lub miejsce zarejestrowania lub położenia na terytorium państwa, z którym:
 
 • Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych albo
 • Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.
 
Przy spełnieniu określonych warunków, co do statusu kontrahenta otrzymującego w/w wydatki (m.in. przeprowadzenie weryfikacji, czy kontrahent ten podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim UE lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz czy prowadzi w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą) istnieje możliwość skorzystania z wyłączenia z opodatkowania.
 
Przedsiębiorcy muszą zwrócić uwagę, że warunki w zakresie podatku od przerzucanych dochodów różnią się w latach 2022 i 2023.
 
Z tego względu, aby zweryfikować obowiązki wynikające z przepisów o podatku od przerzuconych dochodów i przygotować kalkulacje, koniczne jest podjęcie działań z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 

Jak możemy pomóc

 
Nasi eksperci przeanalizują sytuację spółki pod kątem konieczności zapłaty podatku od przerzuconych dochodów.
 
Wskażemy warunki konieczne do niepobrania lub zmniejszenia podatku od przerzuconych dochodów, a także przygotujemy procedury wewnętrzne, wspomagające wywiązywanie się z obowiązku prawidłowego obliczenia podatku.
 
Jeżeli masz pytania dotyczące podatku od przerzuconych dochodów – skontaktuj się z nami.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Niedabylska

doradca podatkowy, radca prawny

Senior Associate

+48 532 345 927

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu