Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Dyrektywa drugiej szansy – na czym polega i kiedy zostanie wdrożona?

PrintMailRate-it

​Alicja Szyrner

30 stycznia 2023


Termin na implementację przepisów nowelizujących postępowanie restukturyzacyjne minął 17 lipca 2022 r., a projekt polskiej ustawy nadal jest na etapie opiniowania.

Już teraz mówi się o tym, że polscy przedsiębiorcy pozbawieni prawa do korzystania z narzędzi wprowadzanych przez dyrektywę drugiej szansy będą pozywać Skarb Państwa o odszkodowanie.

Druga szansa dla przedsiębiorców


Dyrektywa drugiej szansy [1] ma pomagać w przywracaniu rentowności przedsiębiorstw, również poprzez umarzanie długów przedsiębiorców. Niewypłacalni przedsiębiorcy mają mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednego rodzaju postępowania, które może prowadzić do całkowitego umorzenia długów.
Dyrektywa ma się przyczynić do skutecznej restrukturyzacji na wczesnym etapie problemów finansowych przedsiębiorstw, a tym samym do uniknięcia niewypłacalności. Dyrektywa nie jest bezpośrednio stosowana w państwach członkowskich i wymaga implementacji do krajowego systemu prawnego.

Co do zasady dyrektywa powinna była zostać zaimplementowana do polskiego porządku prawnego do 17 lipca 2022 r. W rzeczywistości projekt ustawy został ogłoszony na stronie Rządowego Centrum Legislacji dopiero 4 lipca 2022 r. Na ten moment oczekujemy Ministra Sprawiedliwości, który ma się odnieść do uwag do projektu ustawy zgłoszonych w ramach procesu legislacyjnego.

Obecny stan prawny


Obecnie dłużnik może skorzystać z czterech rodzajów restrukturyzacji:

 • postępowania o zatwierdzenie układu, które w głównej mierze jest pozasądowe – układ może zostać zawarty poprzez samodzielne zbieranie głosów wierzycieli,
 • postępowania układowego i przyspieszonego postępowania układowego, wprowadzającego częściową ochronę przed egzekucją (zakaz wszczynania nowych postępowań i zawieszenie postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności objętych układem z mocy prawa),
 • postępowania sanacyjnego, które ma zmierzać do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i przywrócenia zdolności do wykonywania zobowiązań.

Dyrektywa drugiej szansy wymaga wyodrębnienia restrukturyzacji zapobiegawczej, kierowanej do przedsiębiorców zarówno niewypłacalnych, jak i zagrożonych niewypłacalnością. Postępowanie sanacyjne ma być stosowane wyłącznie w stosunku do przedsiębiorców niewypłacalnych.

Tym samym po wejściu nowelizacji w życie w obrocie występować mają trzy główne rodzaje postępowań:

 • postępowanie upadłościowe (prowadzące do likwidacji przedsiębiorstwa),
 • restrukturyzacja sanacyjna,
 • restrukturyzacja zapobiegawcza, której celem ma być uzdrowienie przedsiębiorstwa i uniknięcie upadłości.

Założenia projektu


 1. Rozróżnienie postępowań restrukturyzacyjnych z zakresu restrukturyzacji zapobiegawczej (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe) od postępowania sanacyjnego.
 2. Uproszczenie procedury składania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego dla mikroprzedsiębiorców (zrezygnowanie ze szczegółowego opisu przedsiębiorstwa, zdolności produkcyjnych oraz opisu metod i źródeł finansowania).
 3. Wymóg wskazywania we wniosku wpływu postępowania restrukturyzacyjnego na zatrudnienie w przedsiębiorstwie dłużnika, informowania przedstawicieli pracowników o możliwych skutkach postępowania oraz przeprowadzania z nimi konsultacji.
 4. Nowe zasady podziału wierzycieli na odrębne grupy interesów.
 5. Przyjmowanie układu wbrew sprzeciwowi grupy wierzycieli w ramach mechanizmu cramdown, tj. jeśli plan restrukturyzacyjny spełnia kryterium ochrony najlepszych interesów wierzycieli.
 6. Test zaspokojenia – umożliwia wierzycielom kwestionowanie zasadności zawarcia układu, a jednocześnie pozwolą dłużnikowi na wystąpienie do sądu o przeforsowanie układu wbrew sprzeciwowi części grup wierzycieli.
 7. Rola nadzorcy i zarządcy ma również polegać na wspieraniu negocjowania propozycji układowych i tym samym dbaniu o interesy zarówno dłużnika, jak i wierzycieli.
 8. Z wnioskiem o zmianę nadzorcy układu wybranego przez dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu będą mogli wystąpić wierzyciele mający łącznie więcej niż 50 % sumy wierzytelności.
 9. Stwierdzenia o przyjęciu układu ma dokonywać nadzorca lub zarządca (a nie jak dotychczas sędzia-komisarz), które będzie podlegało kontroli sądowej.
 10. Możliwość zawarcia układu likwidacyjnego, w ramach którego dokonywana będzie sprzedaż składników majątku dłużnika ze skutkami sprzedaży egzekucyjnej.
 11. Usprawnienie procesu zatwierdzania układu przez ograniczenie wymogu wyznaczania rozprawy do przypadków, gdy jest to uzasadnione ochroną słusznych uczestników postępowania.
 12. Umożliwienie sądowi restrukturyzacyjnemu dokonywania zmian w układzie – obecnie sąd nie ma możliwości ingerowania w układ, może go jedynie zatwierdzić lub odrzucić, co wydłuża postępowanie.
 13. Wierzytelności zabezpieczone hipoteką oraz zastawami mają być bezwarunkowo objęte układem, bez względu na udzielenie przez wierzyciela zgody w tym przedmiocie.
 14. Zapewnienie dłużnikowi ochrony przed egzekucją w okresie między przyjęciem układu a zakończeniem postępowania restrukturyzacyjnego.
 15. Rozszerzenie ochrony dłużnika przed zmianą lub wypowiedzeniem przez wierzycieli umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa.
 16. Umożliwienie złożenia wniosku wierzyciela o otwarcie postępowania sanacyjnego ułomnych osób prawnych (np. spółki jawne, komandytowe).
 17. Wprowadzenie zasady pozostawienia dłużnikowi pełnego zarządu nad przedsiębiorstwem w toku postępowania restrukturyzacyjnego (ograniczenie zarządu dłużnika do czynności zwykłego zarządu może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji sądu).

W Rödl & Partner pomożemy Ci dobrze się przygotować do postępowania restrukturyzacyjnego, dzięki czemu osiągniesz zamierzony efekt – czyli oddłużenie. Wspieramy również wierzycieli w odzyskiwaniu ich należności.


Podstawa prawna:
[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1023 w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniająca dyrektywę (UE) 2017/1132 z 20 czerwca 2019 r.

Kontakt

Contact Person Picture

Alicja Szyrner

radca prawny

+48 32 889 06 18

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu